DAVISSE – Gebruiksvoorwaarden website

Laatste versie: 6 oktober 2022

Gebruiksvoorwaarden website

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) vindt U de gebruiksvoorwaarden waaronder U gebruik mag maken van onze website www.davisse.com ('onze site'). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, voordat U onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Door onze site te gebruiken, bevestigt U dat U deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat U ermee instemt deze na te leven. Als U niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag U onze site niet gebruiken.

U bent bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet en enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. U bent bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie.

Onze site wordt geëxploiteerd door Davisse, met zetel te Frankrijklei 62/802, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0786.639.811 (“Davisse”).

Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen, welke de laatste datum van wijziging vermeldt. Het verdere gebruik van de website houdt een aanvaarding in van deze gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen aan onze website

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. De inhoud van onze site kan op elk moment verouderd blijken en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of omissies.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich hieraan houden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door de wetten en wereldwijde verdragen inzake auteursrechten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die U hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en U mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud van onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als U een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat U hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Vertrouwen op geposte informatie

De inhoud van onze site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Hij is niet bedoeld als een advies waarop U moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen, voordat U enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site te actualiseren, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site accuraat, volledig of up-to-date is.

Onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of bedrog of bedrieglijke foutieve voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Belgische wet.

Voor zover toegestaan bij wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud ervan, hetzij expliciet, hetzij impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig direct of indirect verlies of schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs niet indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze site; of het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van onze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, verspreide "Denial-of-Service"-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of het door U downloaden van enige inhoud van de site of van een website waarvan de link op onze site staat.

Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van websites waarvan de link op onze site staat. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van zulke websites.

Virussen, hacking en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een Denial-of-Service-aanval of een verspreide Denial-of-Service-aanval.

Wij hebben het recht ieder mogelijk strafbaar feit te melden aan de daartoe bevoegde instanties.

Koppelingen naar onze site

U mag een link naar onze homepagina plaatsen, op voorwaarde dat U dit doet op een eerlijke en legale manier en dat U onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt. U mag echter geen link plaatsen op een manier die suggereert dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of bevestiging langs onze kant zou bestaan.

Links en bronnen van derden op onze site

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn ze volledig op eigen risico toegankelijk. Wij keuren deze sites of bronnen niet goed, hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites, noch voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door uw gebruik ervan.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

De Belgische rechtbanken (Antwerpen, afdeling Antwerpen) zijn exclusief bevoegd voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze site. Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.