DAVISSE – Privacybeleid

Laatste versie: 6 oktober 2022

U kan Davisse contacteren via het contactformulier op onze website. 

1. Voorwerp

Wij zijn Davisse, met zetel te Frankrijklei 62/802, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0786.639.811 (“Davisse”). Wanneer u onze website bezoekt, een abonnement afsluit op onze website, een bestelling plaatst op onze website, of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken we uw persoonsgegevens. 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen. Met dit privacybeleid willen we u daarom duidelijk informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, welk doel de verwerking heeft, hoelang we uw gegevens verwerken en op welke wijze wij uw persoonsgegevens beschermen. 

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd dit privacybeleid aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud voordat u uw persoonsgegevens met ons deelt of een overeenkomst met ons aangaat.

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en op welke basis?

Om onze diensten aan haar klanten te kunnen leveren, heeft Davisse verschillende persoonsgegevens van haar klanten nodig. Wij gebruiken voornamelijk persoonsgegevens die we rechtstreeks van onze klanten verkrijgen, maar ook gegevens die we zelf verzamelen (bijvoorbeeld gegevens over het bezoek van klanten die verzameld worden via cookies).

De doeleinden voor verwerking, en diens verwerkingsgrond, zijn met name:

(i) Om een bestelling te kunnen verwerken, verzenden en leveren, alsook voor onze verdere boekhouding, gebruiken wij de persoonsgegevens die de klant bezorgt tijdens het bestelproces, namelijk: naam en voornaam, aanspreking, (facturatie)adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van het order (de overeenkomst) die de klant plaatst. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Hierbij dient de verwerking een natuurlijk uitvloeisel te zijn van de overeenkomst.

(ii) Marketingcommunicatie (o.a. in de vorm van een nieuwsbrief): de klant kan zicht steeds inschrijven op één van onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van promoties en nieuwe producten. Hiervoor vragen wij het e-mailadres van de klant. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd nadat we de toestemming van de klant hiervoor hebben ontvangen. Op eenvoudig verzoek kan de nieuwsbrief worden stopgezet. Wij baseren onze verwerkingen voor marketingdoeleinden uitsluitend op de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant, tenzij voor bestaande klantenrelaties voor zover dit toegestaan is binnen de wettelijke grenzen.

(iii) Om een vraag te stellen of om ons op enige andere wijze contact op te nemen, kan de klant contact opnemen met de Davisse. Hiertoe verzoeken wij de klant om de volgende persoonsgegevens te delen: naam en voornaam, aanspreking, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de vraag van de klant te kunnen beantwoorden. Het gebruik voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang van Davisse. Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen). In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.

(iv) Bij de vorming van een eigen account: de klant kan registreren voor een eigen account waarbij zijn eigen persoonsgegeven kunnen worden bijgehouden, alsook de bestelgeschiedenis, bonnen en een wishlist. Hierbij verwerken we: naam en voornaam, aanspreking, telefoonnummer, emailadres, (facturatie)adres en bestelgeschiedenis. Dit gebeurt op basis van de toestemming van de klant.

4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Davisse bewaart de persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan nodig voor de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren of om haar wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen.

Indien U wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer bijhouden, of meer informatie wenst over de bewaartermijnen die we hanteren, kunt U hiervoor contact opnemen met onze klantendienst (zie: "Welke rechten heeft U en hoe kunt U deze uitoefenen?").

5. Met wie kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden?

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is echter mogelijk dat sommige verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de met ons samenwerkende bedrijven om een optimale dienstverlening te verzekeren. Davisse selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust omgaan met uw persoonsgegevens. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Voor de volgende activiteiten werken we samen met verwerkers: (i) afhandeling van de overschrijving van betaling; en (ii) levering van bestellingen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

6. Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze klanten enkel voor welbepaalde doeleinden en enkel die persoonsgegevens die we werkelijk nodig hebben om die doeleinden te kunnen bereiken. In het kader hiervan beschikt U over verschillende rechten op basis van de geldende privacy wetgeving.

Deze rechten zijn:

(i) het recht om uw persoonsgegevens in te kijken;

(ii) het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren;

(iii) het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien: (1) wij de persoonsgegevens niet langen nodig hebben om onze doeleinden te realiseren; (2) U uw toestemming voor een bepaalde activiteit heeft ingetrokken en wij over geen andere rechtsgrond beschikken die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt; (3) U een bezwaar heeft gemaakt tegen een bepaalde verwerking en wij geen zwaarder doorwegend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking; (4) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig zouden hebben verwerkt (bijvoorbeeld zonder een toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking); of (5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

(iv) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(v) het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

(vi) het recht om uw toestemming te trekken; en

(vii) het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze klantendienst via het online contactformulier. Om u voldoende te kunnen identificeren met als doel uw aanvraag te verwerken, is het mogelijk dat we uw contactgegevens (naam en voornaam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) en/of een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart moeten vragen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om uw verzoek te behandelen.

Zodra u een verzoek doet, stuurt onze klantendienst een bevestiging van ontvangst. Binnen een maand na uw aanvraag zult u een finaal antwoord krijgen.

7. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, neemt Davisse de gepaste technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Om de veiligheid te waarborgen, worden deze gegevens ook versleuteld met SSL technologie (herkenbaar aan het "slotje" in de webbrowser) over het internet verstuurd.

8. Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ). U kan ons ook steeds contacteren bij een klacht.

9. Wijziging van het privacybeleid

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast en vermeldt de laatste datum van wijziging.