DAVISSE – Onze algemene voorwaarden

Laatste versie: 6 oktober 2022

Deze algemene voorwaarden informeren u over de voorwaarden waaronder wij een overeenkomst met u aangaan en de door u bestelde bestellingen leveren. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een Product via Davisse bestelt of een Abonnement bij Davisse afsluit. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in PDF-formaat en kunnen ook worden geconsulteerd via een link in onze orderbevestiging.

Er kunnen bijzondere voorwaarden gelden voor bepaalde Producten, zoals een cadeaukaart. Deze worden bij het Product zelf vermeld alvorens u een bestelling plaatst. 

Bij het plaatsen van een bestelling, gaat u een overeenkomst aan met Davisse, met zetel te Frankrijklei 62/802, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0786.639.811 (“Davisse”).

 1. Definities

De volgende definities gelden in deze algemene voorwaarden:

Aanbod”: Het aanbieden van Producten en Abonnementen via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Abonnement”: Een abonnement dat u afsluit met Davisse om driemaandelijks een cosmeticabox te ontvangen.

Klant”: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen, of een Abonnement afsluit. Wanneer de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die voor zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten handelt en via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen, of een Abonnement afsluit, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de Overeenkomst, behoudens de Artikelen 7, 8 en 9.

Overeenkomst”: De overeenkomst op afstand gesloten tussen Davisse en de Klant voor de aankoop van Producten of een Abonnement via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten”: Alle cosmeticaproducten en accessoires, alsook andere producten, beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website”: De website van Davisse.

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Davisse en op alle Overeenkomsten.

  2. Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager. 

 2. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard tijdens het aankoopproces op de Website.

  2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

  3. Als een uitzondering op Artikel 3.2 wordt een Abonnement aangegaan voor een duur van één jaar en gaat na het einde van deze duur automatisch over in een Abonnement van onbepaalde duur, tenzij de Klant het Abonnement opzegt door kennisgeving via het contactformulier op de Website ten laatste één maand voor de hernieuwing van het Abonnement. Na de hernieuwing is het Abonnement maandelijks opzegbaar door kennisgeving via het contactformulier op de Website. Indien een kennisgeving wordt gedaan op het moment dat er reeds een cosmeticabox werd aangerekend en/of verstuurd, zal de opzegging in werking treden na de verzending en/of ontvangst ervan.

  4. Davisse kan een Abonnement beëindigen met een opzegtermijn van 10 dagen indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting onder het Abonnement.

  5. Davisse levert enkel aan personen binnen de Europese Unie en aanvaardt geen bestellingen van personen buiten de Europese Unie. 

  6. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u de bekwaamheid bezit om een overeenkomst aan te gaan en minimaal 18 jaar oud is (of toestemming heeft gekregen van uw ouders of voogd).

  7. Voor de aankoop van een Product via onze website voegt u dit Product toe aan uw winkelmandje. Vervolgens selecteert u het land van bestemming en geeft u het leveringsadres in. U kiest daarna de verzendingsmethode. Na het indrukken van de knop "Plaats bestelling" is uw aankoop definitief. U kan uw aankoop dan ook betalen. Per e-mail ontvangt u van ons een bestellingsbevestiging met een overzicht van de bestelde Producten, het leveringsadres en de betalingsinstructies.

  8. Indien een Product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar zou blijken, wordt u hierover via e-mail geïnformeerd. Uw bestelling wordt dan automatisch geannuleerd en terugbetaald.

 3. Prijzen

  1. De prijzen van de Producten en de Abonnementen zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

  2. Alle prijzen zijn inclusief BTW tegen het geldende huidige tarief in België.

  3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden weergegeven aan de Klant tijdens het aankoopproces op de Website. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van de omvang van het pakket en het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden. Mogelijke kortingen of uitzonderingen op de leveringskosten worden weergegeven op de Website of tijdens het aankoopproces in het winkelmandje. De prijs van een Abonnement is inclusief leveringskosten, tenzij anders aangegeven. 

  4. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld tijdens het aankoopproces op de Website.

  5. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal Davisse schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra Davisse kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in de Artikelen 8.6-8.9. De bestelling wordt pas verwerkt nadat Davisse de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 14 dagen vanaf het moment dat Davisse de Klant in kennis heeft gesteld. Als Davisse er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als Davisse geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt Davisse de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

  6. Davisse behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar Producten en Abonnementen, alsook de leveringskosten, op ieder moment te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft geen invloed op een Overeenkomst die reeds werd gesloten en waarvoor reeds een bestellingsbevestiging werd verstuurd.

  7. Davisse behoudt zich het recht voor om de prijzen van Abonnementen tijdens de duur van het Abonnement te wijzigen. De Klant zal uiterlijk 30 dagen voor deze wijziging worden geïnformeerd van de prijswijziging. De Klant heeft vervolgens de mogelijkheid om het Abonnement binnen 14 dagen op te zeggen zonder enige vergoeding. Een stilzwijgende verderzetting van het Abonnement zonder verder bericht van de Klant wordt door Davisse aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde prijs van het Abonnement. 

 4. Betaling en betalingsmiddelen

  1. De Klant kan de Producten en Abonnementen uitsluitend betalen via de elektronische betalingsmiddelen aangegeven tijdens het aankoopproces op de Website. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, tenzij in het geval van een Abonnement.

  2. Een Abonnement wordt betaald door het verlenen aan Davisse van een domiciliëringsmandaat (automatische incasso) totdat het Abonnement door de Klant of Davisse wordt opgezegd. Het bedrag voor het Abonnement wordt zo automatisch op driemaandelijkse basis van de door de Klant opgegeven rekening afgeschreven.  Bij de plaatsing van de bestelling van een Abonnement wordt een eerste keer het bedrag aangerekend. 

  3. Wanneer een domiciliëring voor het Abonnement mislukt, ontvangt u van Davisse een e-mail met het verzoek de verschuldigde betaling alsnog te voldoen via een betaallink binnen 10 dagen. Wanner het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen nog niet is voldaan, ontvangt u van Davisse een tweede betalingsherinnering met een betaallink om het bedrag binnen 5 dagen na ontvangst te voldoen. Zolang de betaling niet wordt ontvangen, wordt het Abonnement gedeactiveerd en niet geleverd. Indien de betaling niet wordt ontvangen binnen 5 dagen na de tweede betalingsherinnering behoudt Davisse zich het recht voor om het Abonnement zonder opzeggingstermijn en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter middels eenvoudige kennisgeving te beëindigen. 

 5. Verzending en levering

  1. Davisse verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn zoals aangegeven tijdens het aankoopproces op de Website na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen Davisse en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

  2. Davisse verbindt zich ertoe om het Abonnement voor de eerste keer te leveren in de maand nadat het Abonnement wordt besteld en betaald, en daarna op driemaandelijkse basis zolang het Abonnement geldt.

  3. De door Davisse opgegeven leveringstermijnen zijn inspanningsverbintenissen en daarom indicatief. Davisse is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die veroorzaakt worden door derden (zoals koeriers). Davisse zal er alles aan trachten te doen om dergelijke vertragingen te verhelpen. De leveringstermijnen kunnen bij feestdagen langer zijn dan normaal.

  4. Indien Davisse niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt Davisse zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal Davisse dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als Davisse de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

  5. De Klant ontvangt een bevestiging via het e-mailadres dat de Klant aangeeft tijdens het aankoopproces op de Website zodra de bestelling Davisse verlaat. 

  6. Davisse zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan Davisse heeft opgegeven tijdens het aankoopproces op de Website.

  7. In het geval van een Abonnement dient de Klant zo spoedig mogelijke enige adreswijziging doorgeven aan Davisse via het contactformulier op de Website, en in ieder geval voor het einde van de maand waarin de adreswijziging plaatsvindt. 

  8. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

  9. Davisse behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal Davisse de Klant hiervan op de hoogte brengen.

  10. Bij levering/afhaling van Producten of een Abonnement dient de Klant de verpakking en de Producten of het Abonnement te controleren op eventuele schade zoals glasbreuk, lekkage, correctheid en volledigheid. Als (een deel van) de Producten of een Abonnement beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Davisse onmiddellijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, op de hoogte brengen door gebruik te maken van het contactformulier op de Website en daarbij ook foto- en/of videomateriaal als bewijs te bezorgen. Na kennisgeving zal Davisse de Klant zo snel mogelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten of het beschadigd Abonnement. 

  11. De Producten en Abonnementen mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden en het gebruik waarvoor zij zijn bedoeld. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden gevolgd. Voor ieder afwijkend gebruik wordt door Davisse geen aansprakelijkheid aanvaard.

 6. Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

  1. De Klant heeft het recht om de bestelling van een Product zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

  2. De Klant kan deze bestelling annuleren door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.

  3. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering door verzending van een e-mail naar het e-mailadres van de Klant en zal Davisse de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

  4. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten Davisse hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

  5. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in Artikel 8.

 7. Herroepingsrecht en terugbetaling

  1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in Artikel 8.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten of het Abonnement gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet Davisse op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen op de wijze vermeld in Artikel 8.6 en zal een terugbetaling ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

  2. De Klant beschikt over 14 dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

a) Indien de levering bestaat uit één enkel Product of een Abonnement betreft, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product of het Abonnement door de Klant.

b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

 1. Indien Davisse de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant 12 maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van 14 dagen. Indien Davisse de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van 12 maanden, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van Davisse heeft ontvangen.

 2. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door Davisse;

b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop Davisse geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c) De levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

d) De levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

e) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

f) De levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

g) De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop Davisse geen invloed heeft;

h) Overeenkomsten waarbij de Klant Davisse specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud. Wanneer Davisse bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

i) De levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;

j) De levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;

k) Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;

l) De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de Overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;

m) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.

n) Overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.

 1. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Producten en diens verpakking. De Klant zal het Product slechts gebruiken in de mate dat dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, zoals de Klant dat in een winkel zou doen.

 2. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant Davisse daarvan op de hoogte brengen door het invullen van het formulier beschikbaar in ons contactformulier.

 3. De Klant moet de Producten of het Abonnement ongebruikt, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat terugbezorgen aan Davisse zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan Davisse. De Producten of het Abonnement moeten naar Davisse worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant dezeheeft ontvangen.

 4. Alle kosten voor het retourneren van de Producten of het Abonnement worden door de Klant betaald.

 5. In geval van herroeping:

a) zal Davisse de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten of Abonnementen terugbetalen na ontvangst van de Producten. Davisse kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten of Abonnementen, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel en aldus verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten of Abonnementen vast te stellen.

b) zal Davisse alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten of Abonnementen.

c) zal Davisse de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om de Producten of Abonnementen te betalen.

d) heeft Davisse het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten of Abonnementen te betalen.

 1. Garantie

  1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten of Abonnementen dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Producten of Abonnementen.

  2. De Klant moet Davisse door gebruik te maken van het contactformulier op onze Website  informeren over de gebrekkige Producten of Abonnementen binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant, en in ieder geval binnen 2 maanden.

  3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van 2 jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in Artikel 8. Na teruggave van het gebrekkige Product of Abonnement zal Davisse, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product of Abonnement sturen of het Product of Abonnement repareren, en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten of Abonnementen. Het Product of Abonnement kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van Davisse. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal Davisse de prijs terugbetalen in overeenstemming met Artikel 8.9.

 2. Samples

Het is mogelijk dat u samen met uw Producten of Abonnementen ook gratis samples van andere Producten ontvangt. Als u een dergelijke sample ontvangt, kunt u daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het Product.

 1. Aanbiedingen en kortingen

  1. Aanbiedingen en kortingen gelden voor de aangegeven duur en zolang de voorraad strekt. Bijzondere voorwaarden kunnen van toepassing zijn per aanbieding of korting.

  2. Kortingscodes kunnen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de geldende voorwaarden van de desbetreffende kortingscode.

  3. Per bestelling kan er slechts één kortingscode worden gebruikt. 

  4. Aanbiedingen en kortingen kunnen niet gecombineerd worden met kortingscodes. 

 2. Reviews

  1. Als u een Product koopt op Website of ontvangt via het Abonnement, kan Davisse u vragen om een review te schrijven over uw ervaring en vragen om een naam te kiezen die bij de publicatie van de review gepubliceerd kan worden. Door het indienen van een review verleent u Davisse de toestemming om de review en de daarbijhorende informatie te delen op de Website. 

  2. Uw review dient origineel, nauwkeurig, oprecht en waarheidsgetrouw te zijn. Een review mag enkel worden geplaatst voor een Product dat u werkelijk heeft ontvangen. De review mag niet opzettelijk beledigend van aard te zijn, noch aanstootgevend, obsceen, beledigend, discriminerend, lasterlijk of anderszins misleidend. Davisse behoudt zich het recht voor om reviews die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te verwijderen of niet te publiceren op de Website.

 3. Klachtenprocedure

  1. Als u klachten heeft, kan u contact opnemen met Davisse door gebruik te maken van het contactformulier op onze Website. Davisse zal binnen 48 uur een bevestiging van de ontvangst van de klacht bezorgen aan de Klant en zal deze zo spoedig mogelijk behandelen.

  2. De Klant kan contact opnemen met de Consumentenombudsdienst om het geschil buiten de rechtbank te regelen: https://consumentenombudsdienst.be/nl (North Gate II Koning Albert II-laan 8 1000 Brussel; Tel: 02/702.52.00; E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be). 

  3. De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr. Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be,  tel. +3228923712)

 4. Overdracht en onderaanneming

  1. Davisse heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

  2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in Artikel 9 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van Davisse te moeten vragen.

 5. Intellectuele-eigendomsrechten

  1. Teksten, foto’s, de Website, het Davisse logo, mailings en andere materialen die door Davisse zijn ontwikkeld of in haar beheer zijn, worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegelaten om deze materialen op enige wijze te reproduceren, wijzigen, kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze toestemming. 

 6. Gebruik van persoonsgegevens

  1. Davisse gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

 7. Overmacht

  1. Davisse is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

  2. In geval van Overmacht:

a) zal Davisse de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen; en;

b) zullen de verplichtingen van Davisse krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten of Abonnementen, zal Davisse een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

 1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van Overmacht die meer dan 30 dagen heeft geduurd. Om de Overeenkomst om deze reden te annuleren, neemt u contact op met Davisse door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.

 2. Indien de Klant ervoor kiest om de Overeenkomst te annuleren, moet hij de reeds ontvangen Producten of Abonnementen terugbezorgen, in overeenstemming met de procedure vermeld in de Artikels 8.6-8.9.

 

 1. Toepasselijk recht

  1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd, tenzij het toepasselijk recht een ander forum voorschrijft.

 2. Varia

  1. Davisse kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en Davisse.

  2. De Overeenkomst kan enkel schriftelijk worden gewijzigd. 

  3. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten of Abonnementen en is iedere indirecte schade of gevolgschade (zoals winstderving, verlies door late levering, reputatieschade, enz.) uitgesloten. 

  4. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en Artikels.